Nieuws & Posts

PrEP en nierfunctie: wie heeft screening echt nodig en kan een aangepaste dosering bijwerkingen verminderen?

Last updated 26/05/2022

Twee stud­ies beves­ti­gen dat nier­bi­jw­erkin­gen zeldza­am zijn bij het gebruik van PrEP. Een van de onder­zoeken, geleid door de Wereldge­zond­hei­d­sor­gan­isatie (WHO), geeft ook aan dat mensen onder de 30 die PrEP gebruiken mogelijk min­der vaak nieron­der­zoek nodig hebben. Een aparte groep onder­zoek­ers zegt dat mensen die nier­bi­jw­erkin­gen ervaren, baat kunnen […]

PrEP in coronatijden

Last updated 15/05/2020

Nu de wereld op zijn kop staat van­wege de coro­nacri­sis, hebben veel mensen ook hun sek­sleven veran­derd. Som­mi­gen kiezen ervoor even hele­maal niet dat­en, anderen beperken zich meer dan voorheen tot een of een paar fuck­bud­dy’s. Maar wat betekent het eigen­lijk voor je PrEP-gebruik als je tijdelijk geen of minder […]

Deskundigen concluderen: nieuw type PrEP niet beter dan huidige pil

Last updated 19/01/2020

In Ned­er­land wordt PrEP onder ver­schil­lende merk­na­men verkocht. Maar of de pil nu blauw of groen is, in alle gevallen gaat het om dezelfde com­bi­natie medici­j­nen: teno­fovirdiso­prox­il en emtric­itabine. In een inter­na­tionale studie is gebleken dat een nét andere com­bi­natie van medici­j­nen (teno­foviralafe­namide en emtric­itabine) net zo goed werkt om […]

PrEP 1 augustus bij meeste GGD’en toch nog niet beschikbaar

Last updated 31/07/2019

Update 31–7‑2019 Vorige maand kondigde min­is­ter Bru­ins aan dat de GGD’en op 1 augus­tus van start zouden kun­nen gaan met het ver­strekken van PrEP. Dit lan­delijke PrEP-pro­­gram­­ma moet 6.500 homo‑, bisek­suele man­nen en andere man­nen die seks hebben van PrEP voorzien via de soapoli’s van de GGD’en over­al in Nederland. […]

Nederlandse hiv-behandelaren gaan tijdelijk PrEP voorschrijven

Last updated 07/02/2019

De vorig jaar aangekondigde PrEP-regeling van min­is­ter Bru­ins laat helaas nog even op zich wacht­en, zoals we onlangs al schreven. Natu­urlijk kun je nu al gewoon PrEP voorgeschreven kri­j­gen, bijvoor­beeld via je huis­arts. Toch loopt dat soms niet hele­maal soe­pel, omdat niet alle art­sen genoeg vertrouwd zijn met PrEP. Gezamenlijk […]

Goedkope PrEP vertraagd tot herfst 2019

Last updated 20/12/2018

Van­daag hoorde PrEP­nu dat het nationale PrEP-pro­­gram­­ma niet eerder dan in het derde kwartaal van 2019 gelanceerd zal wor­den. Onac­cept­abel vin­dt PrEP­nu. Twee mensen per dag kri­j­gen in Ned­er­land te horen dat ze hiv hebben. Dat is twee mensen per dag te veel. Het lijkt de min­is­ter weinig te schelen. […]

PrEP nu beschikbaar voor 39 euro per maand

Last updated 27/07/2018

PrEP nu beschik­baar voor 39 euro per maand Afsprak­en tussen actiegroep PrEP­nu en de Ams­ter­damse apothek­er Hans Smit zor­gen van­daag voor de tweede keer in korte tijd voor een flinke pri­jsre­duc­tie van PrEP. De pri­js van gener­ieke PrEP zakt hier­door van ruim € 50 naar € 39 per maand. Dit mak­en beide […]

Na jaren getreuzel: karig PrEP-besluit zonder ambitie

Last updated 14/07/2018

Na jaren getreuzel: karig PrEP-besluit zon­der ambitie Gis­teren maak­te min­is­ter voor Medis­che Zorg en Sport Bruno Bru­ins zijn voorne­men bek­end om de komende vijf jaar PrEP te ver­strekken aan een beperk­te groep van homosek­suele man­nen met hoog risi­co op hiv. Hij vol­gt daarmee enigszins het advies van de Gezond­hei­d­sraad op, […]

Nu komt het eropaan! Doe mee! Geef PrEPnu een gezicht!

Last updated 04/07/2018

Nu komt het eropaan! Doe mee! Geef PrEP­nu een gezicht! In deze maand van de inter­na­tionale aid­scon­fer­en­tie AIDS2018 en de Pride Ams­ter­dam en (ein­delijk!) een regeling voor PrEP in Ned­er­land, komt het er nu écht op aan. PrEP­nu zal nadrukke­lijk zijn gezicht lat­en zien. We hopen dat jij erbij bent. We […]

PrEP vergoed in Nederland: het werd waarachtig tijd!

Last updated 03/07/2018

PrEP ver­goed in Ned­er­land: het werd waarachtig tijd! Na jaren­lang dralen, wikken en wegen lijkt het nu min­is­ter Bruno Bru­ins (VWS) toch te zijn gelukt om een PrEP-regeling voor Ned­er­land uit te denken. Dat meldt het AD vanavond. Het belei­dsvoorne­men is nog niet offi­cieel bek­end gemaakt. Bron­nen van de krant […]