PrEPnu missie

PrEPnu is in 2015 opgericht als grassroots-initiatief. Een groep mannen die hun geduld door het gebrek aan actie van politiek en professionals hadden verloren en vonden dat het tijd was voor actie op het gebied van PrEP in Nederland. Hoewel onder de oprichters vertegenwoordigers van andere organisaties waren (Hiv Vereniging, Aidsfonds, COC, Poz&Proud), hebben we steeds een onafhankelijke, eigen koers gevaren. We zijn ook altijd blijven hechten aan onze oorsprong als community-initiatief, los van formele organisaties.
PrEPnu zet zich in voor goed toegankelijke PrEP en PrEP-zorg voor iedereen die dat nodig heeft in Nederland. Onze focus ligt daarbij op de LHBT-community, met name homo- en bimannen, omdat PrEP voor hen de grootste toegevoegde waarde heeft, maar onze doelen beperken zich niet tot deze groep. Als community-initiatief zijn we vooral actief in onze community, door mensen te informeren over PrEP. Dit doen we zowel door middel van outreach op feesten en andere evenementen, waar meer basale informatie geboden wordt, als ook door middel van workshops waar we meer de diepte in kunnen gaan. Maar we zijn ook actief in de lobby bij politiek en professionals om nu eindelijk eens met goede regelingen voor PrEP te komen.
Drempelloze toegang tot PrEP is een heel concreet doel, maar staat uiteindelijk natuurlijk niet op zichzelf. Wij vinden dit een heel belangrijk onderwerp om een aantal onderliggende redenen. Vanzelfsprekend om de hiv-epidemie in te dammen. Maar ook om de angst voor hiv die voor veel homo- en bimannen een realiteit is weg te nemen en hun seksuele welzijn daarmee te vergroten. En ten slotte ook om taboes rond de seksuele beleving van homo- en bimannen te verkleinen en hiv-stigma te bestrijden.
PrEPnu als Lobby- en Activistengroep:

PrEP­nu is alti­jd uit geweest op samen­werk­ing, onder het mot­to: we werken met iedereen samen, maar lat­en ons door nie­mand afrem­men of tegen­houden. Samen­werkin­gen zijn er met organ­isaties als Aids Health Foun­da­tion, GGD-en, COC, Hiv Verenig­ing, Aids­fonds en Soa Aids Ned­er­land zow­el in lob­by als organisatorisch.

We trekken vanaf 2015 op met een groep organ­isaties en experts uit het mid­den­veld die zich hebben verenigd in de lob­by­groep PrE­Pared. Samen met hen hebben we geprobeerd, en proberen we nog steeds, de poli­tiek aan te moedi­gen om PrEP zo laag­drem­pelig mogelijk aan te bieden. Met wis­se­lend resul­taat (zie “Brief Bruins”).

Toen de regering voor hun belei­ds­besluit besloot eerst advies in te win­nen van de Gezond­hei­d­sraad hebben we samen met de Hiv Verenig­ing, Aids­fonds en COC de gele­gen­heid gekre­gen om onze pun­ten ken­baar te mak­en aan deze com­missie. Dat was in juni 2017. Bek­ijk hier het advies dat de Gezond­hei­d­sraad gaf aan de minister.

De lan­delijke poli­tiek bleek behoor­lijk taai wat PrEP betre­ft. Moties van D66 en Groen­Links om PrEP zo snel mogelijk in te voeren bleken vaak van de VVD af te hangen, die ver­vol­gens tij­dens stem­min­gen over deze moties afhaak­ten. In de wan­del­gan­gen kre­gen we te horen dat veel kamerleden toch nog best veel vooro­orde­len hebben als het om homoseks gaat (hoewel PrEP natu­urlijk niet uit­slui­tend over homoseks gaat…) Een aange­bo­den peti­tie van PrEP­nu met 4.349 handtekenin­gen heeft hier niets aan veranderd.

Een kleine winst haalden we bin­nen bij de Gemeente Ams­ter­dam in juli 2017 toe zij extra geld ter beschikking stelden voor een uit­brei­d­ing van InPrEP bij GGD-Ams­ter­dam. PrEP­nu heeft inge­spro­ken toen de motie (weer van D66 en Groen­Links) ter tafel kwam in de gemeenteraad.

Vanzelf­sprek­end was PrEP­nu alti­jd promi­nent aan­wezig bij debat­ten over PrEP, zoals het debat PrEP TALK in De Balie in sep­tem­ber 2016 en bij het PrEP Deba­cle in feb­ru­ari 2017 in Club Church.

Als PrEP­nu zit­ten we ook aan tafel bij We Are PrE­Pared, een werk­groep van GGD-en, huis­art­sen, Soa Aids Ned­er­land en PrEP-experts die de intro­duc­tie van laag­drem­pelige PrEP en PrEP-zorg bij de GGD-en vol­gens de Brief Bru­ins probeert uit te voeren. Zoals het er nu uitzi­et: derde kwartaal van 2019…

In 2016 onder­s­te­unde PrEP­nu de boot van Poz & Proud, de homo­man­nen­sec­tie van de Hiv Verenig­ing, die als eerste aan­dacht vroeg voor PrEP tij­dens de Ams­ter­damse Canal Parade, en PrEP­nu voer in 2018 zelf mee in deze boten­pa­rade met een boot vol PrEP War­riors. Ook liep PrEP­nu tot drie keer mee met de Pride Walk die tra­di­tion­eel Pride Ams­ter­dam opent. Dragqueen Jen­nifer Hopelezz (zon­der make-up lid van PrEP­nu) was ambas­sadeur van Pride Ams­ter­dam 2018 en gebruik­te haar ambas­sadeurschap om PrEP op de kaart te zetten en te houden.

Een groot suc­ces boek­te PrEP­nu door de pri­js van PrEP omlaag te kri­j­gen na gesprekken met far­ma­ceuten en apotheken in 2017.

PrEPnu Community Outreach:

PrEP­nu is met haar vri­jwilliger­steam aan­wezig op grote feesten en even­e­menten om het algemene pub­liek en de met name poten­tiële PrEP gebruik­ers te informeren over PrEP. Door zicht­baar aan­wezig te zijn willen we ervoor zor­gen dat het begrip PrEP steeds beter geïn­te­greerd wordt in onze gemeenschap.

Wil je dat PrEP­nu ook aan­wezig is op jouw event?
Mail naar promotion(at)prepnu.nl

PrEP­nu was aan­wezig bij:

 • 19.03.2022 — Fun­House Amsterdam
 • 30.10.2021 — Mei­jt Par­ty Amsterdam
 • 23.10.2021 — Liq­uid Kid­dy Par­ty Amsterdam+
 • 16.10.2021 — Roze zater­dag Leeuwarden
 • 03.08.2021 — Chm­sex Com­panie Theater
 • 15.02.2020 — Fun­House Amsterdam
 • 14.02.2020 — Gay­Cir­cus Amsterdam
 • 13.02.2020 — Gay­Cir­cus Amsterdam
 • 26.01.2020 — COC True Colors
 • 22.12.2019 — Fun­House Amsterdam
 • 29.11.2019 — SOA AIDS Bijeenkomst Berlage Amsterdam
 • 28.11.2019 — COC Tilburg/Breda Voorlichting
 • 17.11.2019 — COC Walkin Par­ty Eindhoven
 • 02.11.2019 — COC Niet alleen Anders Utrecht
 • 26.10.2019 — Leather Pride Invasion
 • 12.10.2019 — Fun­House Amsterdam
 • 05.10.2019 — COC Cock­tail­par­ty Eind­hoven Pand 54
 • 05.10.2019 — BN Panama
 • 14.09.2019 — Street­heart Par­ty Amsterdam
 • 14.09.2019 — MSM Lei­den voorlichting
 • 07.09.2019 — Pride Dordrecht
 • 03.08.2019 — Fun­House Pride Amsterdam
 • 02.08.2019 — Street­par­ties Amsterdam
 • 28.07.2019 — Milk­shake 2019 Amsterdam
 • 27.07.2019 — Milk­shake 2019 Amsterdam
 • 27.07.2019 — Fun­House Amsterdam
 • 25.07.2019 — Pride Amersfoort
 • 20.07.2019 — COC Walkin Eindhoven
 • 27.06.2019 — Fun­House SexySide
 • 08.06.2019 — Fun­House Amsterdam
 • 20.04.2019 — Fun­House Amsterdam
 • COC Cock­tail Par­ty Ams­ter­dam — 20.04.2019
 • 19.04.2019 — Club Church Kick Off Ik Slik, Slik Jij
 • 16.03.2019 — COC Par­ty Eindhoven
 • 29.12.2018 — Bear Necessity
 • 22.12.2018 — Fun­house Christ­mas edition
 • 13.12.2018 — MSM Club Church
 • 23.11.2018 — Nation­aal Soa*Hiv*Seks congres
 • 13.10.2018 — Fun­house Octo­ber Fest
 • 06.10.2018 — Com­ing out Week Lelystad
 • 08.09.2018 — Church Street Festival
 • 15.09.2018 — COC Eind­hoven Cocktail
 • 04.08.2018 — Gay Pride boat
 • 27.07.2018 — AIDS2018 inter­na­tionale conferentie
 • 26.07.2018 — AIDS2018 inter­na­tionale conferentie
 • 25.07.2018 — AIDS2018 inter­na­tionale conferentie
 • 24.07.2018 — AIDS2018 inter­na­tionale conferentie
 • 23.07.2018 — AIDS2018 inter­na­tionale conferentie
 • 29.07.2018 — Milk­shake 2018
 • 28.07.2018 — Milk­shake 2018
 • 10.02.2018 — Euro­pean PrEP Summit
 • 09.02.2018 — Euro­pean PrEP Summit
 • 01.12.2017 — World AIDS day / Love dance
 • 25.11.2017 — Wasteland
 • 18.11.2017 — Funhouse
 • 07.01.2017 — Prik Expat PrEPtalk
 • 07.10.2017 — Bear Necessity
 • 06.08.2017 — Rapido
 • 05.08.2017 — Funhouse
 • 29.07.2017 — Milk­shake 2017
 • 28.07.2017 — Milk­shake 2017
 • 24.09.2016 — Beert­jes­dag NZ sauna
 • 07.08.2016 — Rapido
 • 06.08.2016 — Bear Necessity
 • 06.08.2016 — Fun­house XXL
 • 05.08.2016 — Invasion
 • 02.08.2016 — COC’s Shakespearclub
 • 25.07.2016 — Roze Maandag Tilburg
 • 21.07.2016 — Pride Amersfoort
PrEPnu Workshops:

Juli 2017 is begonnen met een laag­drem­pelig spreeku­ur met een medisch pro­fes­sion­al voor mensen die behoefte aan ken­nis had­den over PrEP. Ook hielpen wij mensen PrEP te verkri­j­gen in een tijd dat PrEP nog onbe­taal­baar was bij de Ned­er­landse apotheek. Door de grote pop­u­lar­iteit en beperk­te capaciteit moesten wij vanaf okto­ber 2017 daarom over­stap­pen naar (twee)wekelijkse work­shops. Tij­dens deze groep­scon­sul­ten kri­j­gen deel­ne­mers infor­matie over wat PrEP is en hoe het (veilig) te gebruiken en verkri­j­gen. Hier­bij is zow­el iemand vanu­it de homoge­meen­schap als ook een medisch pro­fes­sion­al aan­wezig, om zow­el accu­rate als ook goed begri­jp­bare infor­matie te ver­strekken. Voordeel van het groep­scom­po­nent was de mogelijkheid om geza­men­lijk te reflecteren op de algemene en sek­suele gezond­heid van de deel­ne­mers, en daarmee van elka­ar te leren.

Meer dan 270 man­nen hebben deze work­shops al bezocht.

We zijn inmid­dels gestopt met het geven van deze workshops.

PrEPnu training voor zorgprofessionals:

PrEP­nu vin­dt het belan­grijk dat steeds meer zorgver­len­ers bek­waam en vertrouwd wor­den met het voorschri­jven van PrEP. PrEP­nu was aan­wezig bij meerdere train­in­gen voor zorg pro­fes­sion­als, waar­bij wij inzicht hebben gegeven in de moti­vatie achter de wens om PrEP te gebruiken.

PrEP­nu was verte­gen­wo­ordigd bij de vol­gende bijeenkom­sten voor zorgprofessionals:

 • Nation­aal Soa*Hiv*Seks con­gress — 23.11.2018
  (i.s.m. WeArePrepared)
 • Huis­art­seno­plei­d­ing Ams­ter­dam lunch­bi­jeenkomst — 07.11.2018
  (i.s.m. Jan van Bergen & Simone Vriend)
 • Huis­art­sen voor­licht­ings­bi­jeenkomst regio Ams­ter­dam — 24.04.2018
  (i.s.m. GGD Ams­ter­dam, Rob Her­manussen, Jan van Bergen)
 • “Hiv op de agen­da” bijeenkomst — 19.04.2018

PrEP­nu bedankt de vol­gende per­so­n­en voor de belan­geloze invester­ing van hun tal­ent energie en tijd in het project:

Con­cept — PrEPster.info
Cre­atief & ontwerp — 5stepsapart.
Beeld — © Rémon van den Kommer
Redac­tie — Team PrEPnu

*Alle tek­sten van PrEP­nu zijn geli­censeerd onder een Cre­ative Com­mons 4.0 Inter­na­tion­aal licen­tie.