Je neemt PrEP omdat je jezelf wilt beschermen tegen hiv.
Andere methoden om geen hiv op te lopen zijn:
· nooit neuken
· alleen neuken met mensen die 100% zeker geen hiv hebben
· alleen neuken met mensen met hiv die een onderdrukte viral load hebben
· altijd een condoom gebruiken bij het neuken
De vraag die je jezelf moet stellen is: loop ik risico op hiv? Wees eerlijk met jezelf.
Is PrEP voor mij?

PrEP is er voor iedereen. Voor het­ero, homo en bi+, voor man­nen en vrouwen, cis, trans en non-binair. Er zit wel een ver­schil in PrEP-gebruik:

 • Man­nen en andere mensen met een piemel nemen op dag één 2 pillen en dan elke 24 uur 1 pil. Twee uur na die eerste dosis ben je bescher­md tegen hiv. Wil je stop­pen met PrEP, bli­jf dan elke 24 uur een pil slikken tot min­i­maal 48 uur nadat je voor het laatst seks hebt gehad zon­der con­doom. Begin je op de eerste dag liev­er met 1 pil? Dat kan ook, je bent dan nadat je 5 dagen PrEP hebt gebruikt bescher­md tegen hiv.
 • Vrouwen en andere mensen met een vagi­na nemen op dag één 1 pil en dan elke 24 uur weer. Omdat PrEP langer nodig heeft om in de vagi­nawand door te drin­gen duurt het 7 dagen voor­dat je bescher­md bent tegen hiv. Wil je weer stop­pen met PrEP, slik dan nog 7 dagen door na je laat­ste keer seks zon­der con­doom. Als je alleen anale seks hebt geldt de extra opstart- en afbouwti­jd niet en kun je de schema’s van mensen met een piemel gebruiken.
De voordelen van PrEP

 • Geen angst meer voor hiv
 • Geen schuldgevoe­lens als je een keer geen con­doom gebruikt
 • Een plezieriger sekservaring
 • Meer vertrouwen in je eigen handelen
 • Nooit afhanke­lijk van het con­doomge­bruik van een ander
 • Als je elke 3 maan­den soa con­t­role doet: heb je iets opgelopen wordt je meteen behandeld

Of je PrEP zou moeten gebruiken is een per­soon­lijke keuze. Het is ver­standig om deze keuze goed geïn­formeerd te mak­en. In deze keuze moet je in ieder geval deze twee zak­en lat­en meewe­gen: hoe belan­grijk is het om hiv-negatief te bli­jven? En hoe groot is de kans dat ik hiv oploop?

Waarom wil je geen hiv?

Hiv is tegen­wo­ordig heel goed te behan­de­len, waar­bij één pil per dag meestal vol­doende is. De meeste mensen ervaren van deze medici­j­nen geen bijw­erkin­gen, wor­den even oud als iemand zon­der hiv en met een onder­druk­te viral load kun­nen mensen met hiv het virus niet overdragen.

Toch kun je beter geen hiv oplopen, omdat:

 • Je de rest van je lev­en elke dag pillen MOET slikken. Met PrEP kun je weer stop­pen wan­neer je wilt.
 • Je de rest van je lev­en onder behan­del­ing moet bli­jven van een spe­cial­ist in het ziekenhuis
 • Veel mensen met hiv stig­ma ervaren.
 • Als je niet op tijd start met hiv-behan­del­ing kun je aids krijgen.
 • Je gezond­heid op late leefti­jd slechter kan zijn door lang met een onbe­han­delde hiv infec­tie te hebben rondgelopen.
 • Je voor­dat je behan­deld wordt en nog geen onder­druk­te viral load hebt, je hiv aan je sekspart­ners kan doorgeven en daarmee dus de gezond­heid van je part­ners in gevaar kunt brengen.
Kans op hiv bij ‘homoseks’

In 2021 waren in Ned­er­land 6 van de 10 hiv diag­noses bij man­nen die seks hebben met mannen.

Als je een man bent die seks heeft met man­nen heb je in Ned­er­land een behoor­lijke kans om hiv op te lopen.

Als man die seks heeft met man­nen is het ver­standig PrEP te gebruiken, tenzij:

 • Je ALTIJD een con­doom gebruikt bij het neuken, ook met je vaste partner
 • Je niet alti­jd een con­doom gebruikt maar je van je sekspart­ner 100% zek­er weet dat deze hiv-negatief is en geen kans heeft om hiv op te lopen van een andere sekspartner
 • Je niet alti­jd een con­doom gebruikt maar je van je sekspart­ner weet dat hij hiv met een onder­druk­te viral load heeft. Iemand met een onder­druk­te viral load kan het virus niet overdragen.
Kans op hiv bij ‘heteroseks’

3 van de 10 hiv diag­noses wor­den in Ned­er­land gesteld bij vrouwen en man­nen die alleen het­eroseks hebben. Aangezien er veel meer vrouwen en het­ero­man­nen zijn dan man­nen die seks hebben met man­nen, is de kans dat je in Ned­er­land hiv oploopt als vrouw of het­ero­man bij­zon­der klein.

Het is als vrouw of man die alleen seks heeft met vrouwen dus niet nodig om PrEP te gebruiken, ten­z­ij bijvoorbeeld:

 • Je als vrouw seks hebt met een man die ook seks heeft met mannen.
 • Je seks hebt met mensen in of uit een land waar hiv veel voorkomt (bijvoor­beeld in delen van zuidelijk Afri­ka of Zuid-Oost Azië)
 • Je een sek­swerk­er bent en niet alti­jd con­dooms gebruikt.
 • Je part­ner hiv heeft met geen onder­druk­te viral load. Iemand met een onder­druk­te viral load kan het virus niet overdragen.
Kans op hiv als trans persoon

Helaas is er weinig infor­matie over trans per­so­n­en in Ned­er­land wat betre­ft je kans op hiv. In andere delen van de wereld (bijvoor­beeld de Verenigde Stat­en) wordt de kans bij trans vrouwen hoog geacht.

Alles heeft er natu­urlijk mee te mak­en met wie je seks hebt. Ons advies is boven­staande hoofd­stukken over ‘homoseks’ en ‘het­eroseks’ te lezen en voor jezelf een goeie afweg­ing te mak­en. Dit geldt ook voor het nemen van PrEP. Lees daar­voor ‘Hoe neem ik PrEP?’

PS In ver­band met de helder­heid van de hoofd­stukken ‘homoseks’ en ‘het­eroseks’ hebben we er voor gekozen om geen inclusieve taal te gebruiken, waar­voor onze verontschuldigingen.

Praten met mensen die al PrEP gebruiken

Op Face­book kun je lid wor­den van de Face­book­groep #PrEP­Nu. Het is een besloten groep waar je lid van moet wor­den. Mensen die niet in de groep zit­ten kun­nen niet zien wie lid is en kun­nen de dis­cussie niet volgen.

Heb je een vraag die je door een expert wil lat­en beant­wo­or­den, stu­ur dan een mail hier of stu­ur een bericht naar de gewone Face­book­pag­i­na van PrEP­nu.