Het gebruik van PrEP in Ned­er­land heeft gezorgd voor een sterke dal­ing van het aan­tal nieuwe hiv-infec­ties. In 2021 kre­gen 427 mensen in Ned­er­land de diag­nose hiv. Vijf jaar eerder waren dat er nog ruim 700. De Sticht­ing Hiv Mon­i­tor­ing (SHM), die jaar­lijks rap­por­teert over de stand van de hiv-epi­demie, spreekt van een duidelijk PrEP-effect. Meer infor­matie hierover vind je in het artikel van de NRC en het rap­port van de SHM.

Bron: NRC 16/11/2022

Last updated 19/02/2023